toepassing
voordelen
mogelijkheden
koarwn

support
bestellen
screenshots
tips
portfolio
  Home Sitemap Contact
Online enqueteren en digitale vragenlijsten
homebestellenconditiescontact
   
 

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 : Algemene bepalingen

1.1 Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen betrekking hebbende op het Interactieve Enquête & Registratie Systeem I.E.R.S. tussen DK-Net enerzijds en de wederpartij anderzijds.

1.2 Onder "wederpartij" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten.

1.3 Onder “overeenkomst” wordt verstaan elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer enquête domeinen en/of bijbehorende diensten van DK-Net.


Artikel 2 : Abonnemen
t

2.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van tenminste één jaar en gaat in op de datum waarop u toegangscodes ontvangt en het enquêtedomein voor u bereikbaar is. Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd. Het abonnement is voor beide partijen schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het verstrijken van de jaartermijn. Indien geen opzegging plaatsvindt wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

2.2 Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan ruimte op zijn enquête domein aan derden te verhuren, te verkopen, en/of ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren aan derden. De wederpartij zal door of namens DK-Net geleverde software in de ruimste zin, randapparatuur, technische gegevens, en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie alleen voor eigen gebruik aanwenden en op geen enkele wijze commercieel exploiteren, aan enige derde doorleveren, verkopen, of ter beschikking stellen noch door enige derde doen gebruiken. De verstrekte toegangscodes zijn ten behoeve van strikt persoonlijk gebruik door de wederpartij.

2.3 Bij overschrijding van binnen het abonnement gestelde limieten op dataverkeer of schijfruimte door misbruik of frauduleus gebruik, kan DK-Net zonder uitleg of mededeling vooraf enquête domeinen sluiten of verwijderen. DK-Net kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.

2.4 Indien het bij of vlak na het aangaan van de Overeenkomst fysiek of technisch niet mogelijk blijkt om de voor de gewenste Diensten benodigde aansluitingen tot stand te brengen, zijn partijen op generlei wijze gehouden de Overeenkomst in stand te laten.


Artikel 3 : Facturering

3.1 Facturering van abonnementskosten geschiedt per jaar vooraf. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief (thans 21% B.T.W.)

3.2 DK-Net heeft het recht om na sommatie over haar vordering de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen. Indien DK-Net haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de wederpartij zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van DK-Net met een minimum van € 35,-.

3.3 Indien de wederpartij niet aan zijn betaalverplichtingen voldoet, heeft DK-Net het recht het abonnement te beëindigen.

3.4 Reclamaties uitsluitend schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen niet op. Over het gefactureerde bedrag kan geen verrekening plaatsvinden.


Artikel 4 : Schade en aansprakelijkheid

4.1 Elke poging schade toe te brengen aan de hardware en/of software of DK-Net in de ruimste zin des woords is uitdrukkelijk verboden en kan naast een onmiddellijke afsluiting leiden tot verhaalprocedures wegens (gevolg)schades.

4.2 DK-Net zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een goede verbinding van het enquête domein van de wederpartij te waarborgen, maar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor uitval of onbereikbaarheid van het enquête domein, ongeacht de oorzaak hiervan. De aansprakelijkheid van DK-Net voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4.3 DK-Net draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

4.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, kan nooit worden uitgesloten dat informatie verkregen of verzonden via het Internet toegankelijk wordt voor derden. DK-Net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DK-Net is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

4.5 Opname van eigen beeldmateriaal en/of pornografische en/of obscene uitingen is niet toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per email verspreiden van boodschappen met als doel enquête respondenten aan te trekken kan tot onmiddellijke afsluiting van de wederpartij’s enquête domein leiden. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat DK-Net geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het enquête domein draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook. Evenmin is DK-Net aansprakelijk voor het openbaar worden van vertrouwelijke gegevens.


Artikel 5 : Auteursrecht

5.1 De wederpartij vrijwaart DK-Net tegen elke en iedere aanspraak welke een derde op ons mocht hebben of menen te hebben met betrekking tot de door de wederpartij opgezette enquêtes op grond van een - al dan niet terecht gepretendeerd - auteursrecht, merkrecht danwel welk ander recht dan ook ten aanzien van de inhoud, vorm of opmaak van de advertentie of ingezonden mededeling, hetzij in de Benelux, hetzij wereldwijd. Alle uit deze aanspraak voor ons voortvloeiende kosten zowel in als buiten rechte, nationaal alsook internationaal, zijn voor rekening van de wederpartij.

5.2 Het auteursrecht van alle door DK-Net vervaardigde producties, blijft eigendom van DK-Net. De door DK-Net ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van DK-Net en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door DK-Net bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

5.3 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart DK-Net van enige aanspraak.

Artikel 6 : Toepasselijk recht

Op een overeenkomst met DK-Net is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter.

Uitgegeven door:
DK-Net, Creators of Internet Solutions gevestigd te Meppel

 
 
 
 © 2014